Projet « Zesummen am Duerf »

„Zesummen am Duerf“

Das Projekt „Zesummen Am Duerf“ wurde auf Initiative des Schöffenrats mit der Croix Rouge ausgearbeitet, um das Zusammenleben in ihrer Gemeinde zu stärken.

Ich möchte mit Ihnen und für Sie Ihre Gemeinde lebenswerter machen und mit verschiedenen Aktivitäten dazu beitragen Ihre Lebensqualität zu erhöhen.

Auch Sie als Bürger haben die Möglichkeit das Projekt aktiv mitzugestalten. Ihre Partizipation ist einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des Projektes.  Deshalb brauche ich Ihre Unterstützung, Ihre Ideen und Ihre Mitarbeit, deshalb zögern Sie nicht und melden sich bei mir!

Auf dieser Seite finden Sie die kommenden Veranstaltungen.


De Projet „Zesummen Am Duerf“ gouf op Initiativ vum Schäfferot mat der Croix Rouge ausgeschafft a soll Zesummeliewen an der Gemeng stäerken.

Ech wëll mat a fir Iech är Gemeng mei liewenswäert maachen a mat verschidden Aktivitéiten dozou bäidroen d’Liewensqualitéit ze erhéijen.

Och Dir als Bierger hutt d’Méiglechkeet de Projet aktiv matzegestalten. Är Participatioun ass ee vun de wichtege Faktore fir de Succès vum Projet. Dofir brauchen ech Är Ënnerstëtzung, Är Iddien an Är Mataarbecht zéckt net a mellt Iech!

Hei op dësem Site fannt dir all zoukënfteg geplangt Veranstaltungen.


Le projet « Zesummen Am Duerf » a été élaboré à l’initiative du Conseil échevinal avec la Croix Rouge et vise à renforcer la cohabitation dans votre commune.

Je souhaite, avec vous et pour vous, rendre votre commune plus agréable à vivre et contribuer à améliorer votre qualité de vie grâce à différentes activités.

En tant que citoyens, vous participez activement à la conception du projet. Votre participation est l’un des facteurs les plus importants pour la réussite du projet. C’est pourquoi j’ai besoin de votre soutien, de vos idées et de votre collaboration, n’hésitez donc pas à me contacter !       

Sur cette page, vous trouverez les événements à venir.


The « Zesummen Am Duerf » project was developed on the initiative of the Council of Aldermen together with the Croix Rouge and aims to strengthen coexistence in your community.

I would like to contribute to making your community more liveable with you and for you and to improve your quality of life with various activities.

As a citizen, you have the opportunity to play an active role in shaping the project. Your participation is one of the most important factors for the success of the project. That’s why I need your support, your ideas and your co-operation please do not hesitate to get in touch with me!

On this page you will find the upcoming events.


Annika Heinz

Coordinatrice Communautaire
annika.heinz@croix-rouge.lu
621 139 672

 

08.02.24 – 9h00-12h00 & 13h00-17h00 – Salle Bowengsbierg, Roodt-Syre

Kommt vorbei! / Kommt laansch! / Venez nous voir! / Come along!

12.02.24 – 9h00-12h00 & 13h00-17h00 – Aal Schmëtt, Mensdorf

Kommt vorbei! / Kommt laansch! / Venez nous voir! / Come along!

16.02.24 – 9h00-12h00 & 13h00-17h00 – Office Social, Gemeng Betzder, Berg

Kommt vorbei! / Kommt laansch! / Venez nous voir! / Come along!

21.02.24 – 9h00-12h00 & 13h00-17h00 – Al Millen, Olingen

Kommt vorbei! / Kommt laansch! / Venez nous voir! / Come along!

27.02.24 – 9h00-12h00 & 13h00-17h00 – Al Scheier, Betzdorf

Kommt vorbei! / Kommt laansch! / Venez nous voir! / Come along!

02.03.24 14h00-18h00 – TREFF, Institut St. Joseph, Betzdorf

Spielenachmittag/ Spillnomëtteg/ Après-midi de jeux/ afternoon of games

23.03.24 14h00 –  Gemeng Betzder (bei Anmeldung/bei Umeldung/ lors de l’inscription/upon registration)

Relais pour la vie (Betzder Flitzerten) – Wanderung/Trëppeltour/Randonnée/Hiking Tour

25.03.24 17h00 – Syrkus, Roodt-Syre

Info-Veranstaltung/ Soirée d’information/ Info-Event « Active Ageing »


Dernière modification le 07.02.2024

Des articles de la même catégorie

ROUTE BARREE – CR134 Roodt-sur-Syre – Mensdorf le 26/04

ROUTE BARREE – CR134 Roodt-sur-Syre – Mensdorf le 26/04

[AVIS - PONTS & CHAUSSEES et RGTR] Wéinst Aarbechten ass den C.R 134 tëschend Menster a Rued-Sir den 26. Abrëll 2024 fir all Verkéier gespaart. 🚍👉 Kuckt hei d'Ännerungen betreffend d'Bus Lignen B01, B11, C11 an D04 : https://tinyurl.com/y5s584ya   En raison de...

APPEL A CANDIDATURE #betz4yourfuture

APPEL A CANDIDATURE #betz4yourfuture

[APPEL À CANDIDATURE] Mell dech a gëff aktiv an eiser Kommissioun #betz4yourfuture Du hues maximal 26 Joer ? Gudd Iddiën ? A wëlls Projeten fir d’Jugend mat gestalten ? Da schreif eis bis den 10. Mee 2024 mat dengen Donnéeën op folgend Mail-Adress :...

Aller au contenu principal