FAIRTRADE

Gëff Member am Fairtradeteam vun der Gemeng

Mat dem Label “Fairtrade”  ënnerstëtzt d’ Gemeng Betzder den fairen Handel an hëlleft esou den Klengbetriber an Baueren uechtert Welt. D’ Produzente hunn all en gläichberechtegt Matsproocherecht an sinn an all Decisiounen vum Fairtrade Marketing mat involvéiert.

Fir Baueren an Aarbechter bedeit dat:

  • Präisser, déi di duerchschnëttlech Käschten vun enger nohalteger Produktioun decken, och wann den Maartpräis fällt
  • Mënschen würdeg Aarbechtsbedingungen, en Verbuet vun Diskriminéierung, Zwangsaarbecht an Kanneraarbecht
  • Zougang zu engem Kredit virun der Recolte
  • Eng besser Planungssecherheet fir Zukunft an domat eng besser Bezéiung zu den Keefer

 

Des gutt Aarbecht déi bis ewell geleescht gouf, soll elo no den Walen mat neiem Elan weidergefouert gi fir z.B. nach méi Aktiounen an och Sensibiliséierungscampagnen ze organiséieren.  Dofir brauche mir deng Mathëllef:

De Schäfferot rifft interesséiert Biergerinnen an Bierger op fir am Fairtradeteam matzeschaffen an sech bis den 16.01.2024 ze mellen. Dëst entweder per Email un secretariat@betzdorf.lu oder per Bréif un den Schäfferot vun der Gemeng.

Fir Member am Fairtradeteam ze ginn sinn keng spezifesch Virkenntnisser néideg. Interessi um fairen Handel fir domat déi kleng Produzenten an Baueren ze ënnerstëtzen, a Loscht sech an der Gemeng anzebréngen ginn duer!

D’Fairtradeteam besteet aus maximal 11 Memberen.

D’ Aufgab vum Fairtradeteam ass sënnvoll Projete an Aktiounen an den Beräicher fairen Handel virzeschloen, Sensibiliséirungsaktioune auszeschaffen an d’ Gemeng bei der Ëmsetzung ze ënnerstëtzen.

Et wäerten ongeféier 5 Reuniounen pro Joer ofgehalen gi.

Die Gemeinde Betzdorf bleibt 2020 weiterhin „Fairtrade Gemeng »

​Rückblick

In seiner Sitzung vom 22. Juli 2011 hatte der Gemeinderat den Beitritt der Gemeinde Betzdorf zur Initiative „Fairtrade Gemeng » beschlossen. Eine „Fairtrade Gemeng » ist eine Gemeinde, die sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung für die Unterstützung des Fairen Handels und der benachteiligten Kleinbauern im Süden (Afrika, Asien, Lateinamerika) einsetzt.

Bereits zuvor hatte sich die Gemeinde Betzdorf auf diesem Gebiet engagiert. So wurden und werden weiterhin bei offiziellen Anlässen ausschließlich fair gehandelter Kaffee und Zucker gereicht.

Die die kommunale Klimabündniskommission organisierte viele Jahre lang ein „Faires Frühstück », wo Tee, Kaffee, Kakao, Honig, Orangensaft und Schokoladenaufstrich aus fairem Handel angeboten werden. Beim Widdebierglaf wird am Erfrischungsstand Obst aus fairem Handel angeboten.

Seit einigen Jahren nimmt die Gemeinde an der „Fairtrade-Woch » bzw. der Aktion „Let’s step to fairtrade » teil. Zur Sensibilisierung der Bürger wird im Gemeindehaus ein Stand mit Fairtrade-Produkten und Informationen dazu aufgebaut.

La commune de Betzdorf garde le label «Fairtrade Gemeng» pour l’année 2020

​Rétrospective

Dans sa séance du 22 juillet 2011 le conseil communal avait approuvé l’adhésion de la commune de Betzdorf à l’initiative «Fairtrade Gemeng». Une «Fairtrade Gemeng» est une commune qui, dans l’esprit d’un développement durable, s’engage activement pour le commerce équitable et les petits producteurs défavorisés du Sud (en Afrique, Asie et Amérique latine).

Déjà bien avant son adhésion, la commune s’était engagée dans ce domaine, en offrant du café et du sucre provenant du commerce équitable lors des festivités organisées par la commune. Pendant de nombreuses années, la commission locale de l’Alliance pour le climat a organisé un « petit déjeuner équitable » où du thé, du café, du cacao, du miel, du jus d’orange et du chocolat à tartiner issus du commerce équitable étaient proposés. Pendant la course du «Widdebierglaf», des fruits du commerce équitable sont offerts au stand de rafraîchissement.

Depuis quelques années, la commune participe à la «Semaine du commerce équitable» ou à la campagne «Let’s step to fairtrade». Afin de sensibiliser les citoyens, un stand avec des produits du commerce équitable et des informations à leur sujet est installé dans la maison communale. 

Dernière modification le 08.03.2024
Aller au contenu principal